Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ KE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie a orgánom radiačnej ochrany pre Košický a Prešovský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Košickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ KE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Košickom kraji za 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a
chrípke podobných ochorení v Košickom kraji
za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 6257 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1544,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 266 chrípke  podobných  ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 65,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o  16 % a chorobnosť na CHPO  je nižšia o 55 %.

Najvyššia  chorobnosť   na   ARO   bola  zaznamenaná  v okrese Košice I  (2417,8/100 000), najnižšia v okrese Gelnica  (921,1/100 000).

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5-ročných detí (5087,7/100 000).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 252 osôb, čo predstavuje 4,0 % zo všetkých ARO.  Medzi komplikácie patrili pneumónie (15), otitídy (83) a sínusitídy (154).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 3 kolektívoch, z toho:

  • v 2 MŠ (okr.  Spišská N. Ves a Trebišov)
  • v 1 ZŠ (okr. Trebišov)

Izolácia vírusu chrípky Košický kraj: 1x 

Počty prípadov COVID-19: 4x