Vibrácie

Ochrana zamestnancov pred vibráciami pri práci: 

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 33, § 52 ods. 1)
  • Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení NV SR č. 629/2005 Z. z.
    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/416/20060101 
  • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod B).
    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 33) v súlade s nariadením vlády SR č. 416/2005 Z. z. ustanovuje: 
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, je povinný zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu zamestnancov hluku a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. 

Ak sú zamestnanci v lodnej a leteckej doprave vystavení expozícii vibráciám na celé telo, príslušný orgán verejného zdravotníctva môže povoliť výnimku z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie expozície vibráciám podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať a preukázať, že využil všetky možné technické a organizačné opatrenia na zníženie expozície vibráciám podľa osobitného predpisu. 

Ak sú zamestnanci vystavení expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície vibráciám podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície vibráciám, príslušný orgán verejného zdravotníctva môže povoliť výnimku z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie expozície vibráciám. Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať a preukázať, že priemerné hodnoty expozície vibráciám počas pracovného týždňa sú nižšie ako limitné hodnoty expozície vibráciám a že riziká z tohto typu expozície vibráciám pri práci sú nižšie, ako sú riziká, ktoré vznikajú v dôsledku expozície vibráciám dosahujúcej limitné hodnoty.

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať príslušný orgán verejného zdravotníctva o zmene okolností, ktoré viedli k povoleniu výnimky.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii vibráciám sú upravené v  prílohe č. 1, bod B vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

NARIADENIE VLÁDY SR č. 416/2005 Z. z. ustanovuje: 
požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred pôsobením vibrácií a otrasov a na predchádzanie rizikám pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou vibráciám na pracovisku.
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou vibráciám na pracovisku.
Na fyzické osoby - podnikateľov, ktorí nie sú zamestnávateľmi, sa vzťahujú len ustanovenia § 1 až 4 a § 7 až 13.

POSUDOK O RIZIKU (§ 3)
Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 4 a 5. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s vibráciami nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posúdenie rizík, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.
Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny alebo ak výsledky lekárskych preventívnych prehliadok ukázali, že je to potrebné.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 10)
Prevádzkový poriadok zamestnávateľa na účely tohto nariadenia vlády obsahuje najmä
a)  pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou vibráciám,
b)  preventívne opatrenia a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou vibráciám,
c)  spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce s expozíciou vibráciám vrátane preventívnych opatrení a ochranných opatrení.
Prepojenie na formulár

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 7) 
Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov, ak na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí riziká pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.