LIMITNÉ A AKČNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE VIBRÁCIAM (Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 416/2005 Z. z.)

Limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám sú uvedené v prílohe č. 2 naradenia vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády SR č. 629/2005 Z. z.

Určujúcimi veličinami vibrácií, ktoré sú rizikom pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov na pracoviskách, sú 

  • pre vibrácie prenášané na ruky výsledné normalizované zrýchlenie vibrácií vo frekvenčnom rozsahu 5,6 Hz až 1 400 Hz (váhový filter na ruky Wh),
  • pre vibrácie prenášané na celé telo: normalizované zrýchlenie vibrácií v smere osi s najväčšou hodnotou veličiny: 1,4awx,8h, 1,4awy,8h, awz,8h; pri použití doplnkovej metódy určujúcimi veličinami vibrácií sú aj maximálna hodnota priebežného váženého zrýchlenia a ekvivalentné vážené zrýchlenie; frekvenčný rozsah je 0,5 Hz až 80 Hz (váhový filter Wk pre os z a Wd pre osi x, y), 
  • pre miestne vibrácie: normalizované zrýchlenie v tretinooktávových pásmach v smere osi, v ktorej dosahuje najvyššiu hodnotu, frekvenčný rozsah je 1 Hz až 1 000 Hz. 

Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií pôsobiacich počas pracovného dňa kratší alebo dlhší čas ako 8 hodín sa prepočíta na normalizované hodnoty podľa prílohy č. 1 bodu 10 nariadenia vlády SR č. 416/2005 Z. z. 

Prenos vibrácií na ruky
Limitná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky ahv,8h,L je 5 m.s-2
Akčná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky ahv,8h,a je 2,5 m.s-2
Akčná hodnota ekvivalentného výsledného zrýchlenia vibrácií pôsobiacich na ruky kratšie ako 20 minút ahv/ je 12,25 m.s-2
Pri výpočte výsledného zrýchlenia  pôsobiaceho na ruky sa použijú hodnotiace faktory kx = ky = kz = 1.

Prenos vibrácií na celé telo
Limitná hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo v smere osi s maximálnym prenosom je 1,15 m.s-2
Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia prenášaného na celé telo je 0,5 m.s-2.
Akčná hodnota ekvivalentného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo s trvaním kratším ako 10 minút je 3,5 m.s-2.
Limitná hodnota aj akčné hodnoty pre vibrácie chrbtovej opierky sú rovnaké ako pre vibrácie prenášané na celé telo. Vibrácie chrbtovej opierky sa posudzujú s frekvenčnou váhovou funkciou Wc, pričom kx = 0,8, ky = kz = 0.
Akčná hodnota normalizovaného vertikálneho zrýchlenia prenášaného na celé telo vo frekvenčnej oblasti 0,08 Hz až 0,63 Hz (napríklad vibrácie na mieste obsluhy samohybných strojov vyvolávajúce kinetózu – chorobu z pohybu) je 0,5 m.s-2. Pri hodnotení sa používa frekvenčné váženie Wf. Vibrácie s frekvenciou nižšou ako 1 Hz sa nehodnotia na námorných lodiach.
Miestne vibrácie
Limitná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 1 Hz až 1 000 Hz v smere osi s najväčším prenosom pri kx = ky = kz = 1 je ateq,8h,L = 0,2 m.s-2
Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 1 Hz až 1 000 Hz v smere osi s najväčším prenosom pri kx = ky = kz = 1 je ateq,8h,a = 0,1 m.s-2