Správa SR o pitnej vode podľa požiadaviek Európskej komisie

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (o kvalite pitnej vody) pre Európsku komisiu sa spracúva podľa tzv. veľkých zásobovaných oblastí v trojročných intervaloch, príp. podľa iných aktuálnych požiadaviek komisie. Za zásobovanú oblasť sa považuje geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a má približne rovnakú kvalitu. Uvedeným prístupom sa odlišuje od národného hodnotenia, ktoré sa vykonáva na základe administratívneho členenia územia Slovenska alebo podľa vodovodov.

Zásobované oblasti sa delia na:

  • veľké zásobované oblasti (VZO) – oblasti, ktoré dodávajú viac ako 1 000 m3/deň alebo zásobujú viac ako 5 000 obyvateľov,
  • malé zásobované oblasti (MZO) – oblasti, ktoré dodávajú do 1 000 m3/deň alebo,
  • oblasti, ktoré zásobujú do 5 000 obyvateľov.

Správy vypracúva podľa pokynov Európskej komisie ÚVZ SR (ako gestor transpozície požiadaviek európskych právnych predpisov pre pitnú vodu) v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva z podkladov, ktoré poskytujú regionálne úrady verejného zdravotníctva a prevádzkovatelia verejných vodovodov. Do celkového hodnotenia bolo za posledné roky zahrnutých napr. cca 13 000 – 15 000 výsledkov analýz vzoriek pitnej vody. Údaje o pitnej vode sa spracúvajú do preddefinovaných excelovských formátov a zahŕňajú viaceré typy dát všeobecné informácie o usporiadaní dodávok pitnej vody, údaje o nedodržaní početnosti monitorovania ukazovateľov kvality vody v zásobovaných oblastiach, informácie o nevyhovujúcej kvalite pitnej vody, o príčinách nedodržania kvalitatívnych kritérií ako i o vykonaných opatreniach na obnovenie kvality
a spôsoboch poskytovania informácií o pitnej vode verejnosti.

Od vstupu Slovenska do Európskej únie sme boli ako členský štát povinný vypracovať správy za VZO za obdobie rokov 2008 – 2010, 2011 – 2013, 2014 – 2016 a 2017 – 2019. Za rok 2010 bola na základe požiadavky Európskej komisie vypracovaná aj správa za MZO.

Od roku 2023 pravdepodobne dôjde v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu zo 16. decembra 2020 k zmene v oblasti poskytovania údajov Európskej komisii a správy o pitnej vode už nebudú po tomto termíne spracúvané doteraz zaužívaným spôsobom. Členské krajiny budú povinné prijať proaktívnejší prístup k poskytovaniu informácií a priamo poskytovať prístup k vybraným údajom nielen Európskej komisii, ale aj Európskej environmentálnej agentúre (EEA) a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). 

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2020 – 2022

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 – 2016

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2011 – 2013

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu vo veľkých zásobovaných oblastiach v rokoch 2008 – 2010

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2010