Súhrnná informácia o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

V súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2018 Z. z.“), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach  (ďalej len „správa“).

V zverejnených správach sú uvedené výsledky monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd chránených vodohospodárskych oblastí Slovenska za daný kalendárny rok. Monitoruje sa kvalita tzv. surovej vody, ktorá je odoberaná z vodárenských zdrojov a je využívaná na účely výroby pitnej vody, pričom pred distribúciou k spotrebiteľovi na vodovodný kohútik prechádza rôznymi procesmi vodárenských úprav s cieľom zaistiť jej zdravotnú bezpečnosť. Zdravotne bezpečná pitná voda musí spĺňať limitné hodnoty stanovené platným národným predpisom.

Monitoring opakovane preukazuje mierne prekročenia niektorých limitných hodnôt ukazovateľov pre pitnú vodu. Treba opäť podotknúť, že v správach ide o hodnotenie kvality surovej vody, ktorú dodávateľ pitnej vody ešte upravuje a  je povinný zabezpečiť jej monitoring a splnenie požiadaviek na jej zdravotnú bezpečnosť v mieste dodávania.

V súlade s požiadavkami zákona č. 305/2018 Z. z je ÚVZ SR povinný prehodnotiť závažnosť kontaminácie v surovej vode chránených vodohospodárskych oblastí pre individuálne zásobovanie pitnou vodou a informovať dotknuté obce a verejnosť o významných zisteniach. ÚVZ SR preto po zverejnení správy pripravuje zoznam obcí s prekročenými limitnými hodnotami (Príloha č. 1) a popisuje možné zdravotné riziká pri príjme vody s prekročenými limitnými hodnotami ukazovateľov kvality pitnej vody (Príloha č. 2).

V súčasnosti je na Slovensku stále populárnejším trendom budovanie vlastných studní a zvýšený  záujem o využívanie vlastných vodných zdrojov na individuálne zásobovanie domácností alebo ako doplnkový zdroj vody na domáce účely vrátane jej konzumácie. Obyvatelia, využívajúci vlastné vodné zdroje bez toho, aby si overili ich kvalitu, konajú na vlastnú zodpovednosť, nakoľko voda, ktorá nie je zdravotne bezpečná môže spôsobiť poškodenie zdravia rôzneho charakteru. Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je využívanie pitnej vody z verejných vodovodov, ktorá je kvalitná, zdravotne bezpečná  a je kontrolovaná dodávateľom pitnej vody aj orgánmi verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru alebo pravidelného monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa.

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022