Studne

Pod studňami sa vo všeobecnosti rozumejú individuálne vodné zdroje (vŕtané či kopané studne) nachádzajúce sa na súkromných pozemkoch, ktoré ich majitelia využívajú pre vlastné účely. Podľa vodohospodárskeho názvoslovia sa studne slúžiace pre zásobovanie vodou jednej, výnimočne niekoľko domácností označujú ako domové studne. Studne okrem pitných účelov ich majitelia využívajú napr. na plnenie bazénov, zalievanie záhrad a podobne. Nakoľko sú domové studne súkromným vlastníctvom ich majiteľov, nepodliehajú kontrole orgánov verejného zdravotníctva a komplexné údaje o ich kvalite vody v nich neexistujú. Ich
budovanie ako vodných stavieb podlieha však požiadavkám vodného zákona.

Za domové studne a sledovanie kvality vody v nich (ak sa používa na pitné účely) zodpovedajú ich vlastníci. Platné hygienické predpisy neustanovujú pre vlastníkov studní žiadne povinnosti, teda ani povinnosť sprístupniť vodný zdroj iným osobám. Pokiaľ domovú studňu používa majiteľ na pitné účely, je nevyhnutné, aby si kvalitu vody v nej overil laboratórnym rozborom. Podľa neoficiálnych údajov v minulosti až 1/3 majiteľov studní nemala žiadne informácie o kvalite vody, ktorú používala na pitné účely.
Podrobnejšie odporúčania pre budovanie studní, starostlivosť o tieto zdroje ako aj informácie o rizikách, ktoré so sebou prináša využívanie zdrojov s nevyhovujúcou kvalitou : Zdravá pitná voda z vlastnej studne - leták (pdf, 2,5 MB)

Čiastkové výsledky analýz vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, ktoré sú najčastejšími kontaminantmi studní a boli vyšetrené orgánmi verejného zdravotníctva v rámci bezplatných analýz pri príležitosti Svetových dní vody.

Pojmom verejná studňa sa označuje verejne prístupná studňa (obyčajne na obecných pozemkoch), ktorá slúži ako zdroj na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a to najmä v lokalitách, kde nie je verejný vodovod. Neverejnou studňou (súkromnou studňou) sa označuje studňa, ktoré nie je verejne prístupná a slúži na zásobovanie vodou jednotlivých objektov (napr. ubytovacie a rekreačné objekty, drobné prevádzky). Nakoľko dodávky pitnej vody z nich sú využívané vo verejnom záujme alebo pre podnikateľské účely a môžu mať dopad nielen na jednotlivca, ale na väčšiu časť populácie, sú zo zdravotného hľadiska považované za hygienicky významné zdroje. Subjekty, ktoré pitnou vodou z týchto studní zásobujú obyvateľov pitnou vodou alebo ju dodávajú do zariadení, ktoré prevádzkujú, sú v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov dodávateľmi pitnej vody.