Zdravá pitná voda z vlastnej studne

STUDŇA AKO ZDROJ PITNEJ VODY

Studne, ako zdroj pitnej vody, sa budovali už v staroveku. V stredoveku, kedy sa na hradoch stávali významným zdrojom pitnej vody v čase obliehania, sa kopali do veľkých hĺbok. Napriek neustálemu rozvoju a budovaniu verejných vodovodov sú vlastné studne v niektorých oblastiach Slovenska pri zásobovaní pitnou vodou pre obyvateľov nevyhnutnosťou.

Ako zdroj pitnej a závlahovej vody ich využívajú aj záhradkári a chalupári. Pre niektorých obyvateľov sú popri verejných vodovodoch doplnkovým zdrojom, ktorý využívajú nielen na úžitkové účely v domácnosti a na záhrade, ale aj na pitné účely. Vedú ich k tomu zdanlivo nízke náklady a jednoduchá cesta k získaniu zdroja vody, o ktorý navyše „nie je potrebné sa starať“.

Vyznávačov zdravého životného štýlu tiež presvedčenie, že neupravovaná voda zo studne je pre ľudský organizmus v porovnaní s vodou z verejného vodovodu vždy zdravšia a prospešnejšia. Povinnosť zabezpečiť zásobovanie obyvateľov vodou patrí k základným povinnostiam obcí, ktorá vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na Slovensku je podľa údajov z roku 2021 väčšina obyvateľov (89,60 % z 5,4 mil. obyvateľov) zásobovaných z verejných vodovodov. Verejné vodovody prevádzkujú odborne spôsobilé osoby, najmä veľké vodárenské spoločnosti a obce, ktoré sú za kvalitu pitnej vody a jej kontrolu zodpovedné. V budovaní verejných vodovodov sa stále pokračuje a podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa má do roku 2027 zvýšiť podiel zásobovaných obyvateľov na 91,49 %. Stále však zostanú oblasti, kde sa vzhľadom na charakter územia alebo neefektívnosť investícií obyvatelia nebudú môcť pripojiť na verejný vodovod, príp. využívať verejnú studňu, ktorá je vybudovaná a odborne prevádzkovaná ako spoľahlivý vodný zdroj. Na využívanie vlastných zdrojov budú odkázané najmä okrajové osídlenia s menším počtom obyvateľov.

To vedie obyvateľov k budovaniu a využívaniu vlastných zdrojov pitnej vody, najčastejšie domových studní, ktoré slúžia obyčajne pre zásobovanie jednej, výnimočne niekoľkých domácností. Za studne pre takéto individuálne zásobovanie sú zodpovední ich vlastníci. Ak chcú získavať zo svojho zdroja dlhodobo kvalitnú a zdravotne bezpečnú pitnú vodu, musia jej venovať primeranú pozornosť a starostlivosť.

Celý dokument ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE (pdf, 2,5 MB)