Podávanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky na úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo k návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia a k návrhom na uvedenie potravinárskych objektov do užívania.

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať aj o schválenie prevádzkového poriadku a návrhu na jeho zmenu, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať aj o povolenie, dočasné pozastavenie alebo zrušenie mobilného odberového miesta.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia.

Typy prevádzok, pre ktoré je potrebné vydanie rozhodnutia:

Predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky je potrebné pre všetky prevádzky okrem prevádzok, kde stačí oznámenie. Povinnosť sa vzťahuje na prvého prevádzkovateľa. Pokiaľ dôjde k zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky, pre nasledujúceho prevádzkovateľa platí oznamovacia povinnosť bez návrhu na vydanie rozhodnutia.

Príklady prevádzok, kedy je potrebné požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo k návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia a o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania:

 • Pracoviská, na ktorých sa môžu vyskytovať faktory práce a pracovného prostredia ( hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, intenzívne pulzné svetlo, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu)
 • Umelé kúpaliská
 • Prírodné kúpaliská
 • Zariadenie sociálnych služieb ( ak sa poskytuje pobytová forma)
 • Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( ak sa poskytuje pobytová forma)
 • Zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • Pohrebiská
 • Pohrebná služba
 • Krematórium
 • Priestory balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov
 • Všetky ostatné zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež
 • Školské stravovacie zariadenia
 • Prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa
 • Zariadenia spoločného stravovania na pracoviskách
 • Zariadenia spoločného stravovania v sociálnych službách a iných podobných uzavretých zariadeniach spoločného stravovania seniorov
 • Zariadenia spoločného stravovania v zdravotníckych zariadeniach
 • Zariadenia spoločného stravovania v prevádzkach verejného stravovania s výrobou hotových pokrmov
 • Predajne potravín
 • Sklady potravín
 • Výrobne potravín (vrátane výživových doplnkov, prídavných látok potravín, aróm, enzýmov atď.)
 • Potravinárske objekty
 • Výrobne obalov a materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami
 • Výrobne kozmetických výrobkov, baliarne a sklady kozmetických výrobkov
 • Zariadenia pre deti a mládež, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie
 • Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 • Prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže
 • Ambulancia všeobecná
 • Ambulancia špecializovaná
 • Ambulancia zubná
 • Nemocnica – lôžkové časti
 • SVALZ – spoločné vyšetrovacie a laboratórne zložky
 • Stacionáre
 • ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Mobilný hospic
   

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službe

Všeobecné informácie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie a rozhoduje o návrhoch na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
  2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ
 2. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
 3. dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
 4. posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie rozhodnutia.

K žiadosti o vydanie rozhodnutia je potrebné doložiť prílohy. Konkrétne typy príloh sú špecifikované v rámci detailného popisu pri jednotlivých typoch žiadostí o vydanie rozhodnutia.

Súčasťou podania sú :

prevádzkový poriadok pre zdravotnícke zariadenia a prevádzkové poriadky pre zariadenia v kompetencii odboru hygieny životného prostredia a zdravia, ktorými sú:

 • zariadenia sociálnych služieb v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby - náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • prírodné a umelé kúpaliská – náležitosti prevádzkového poriadku určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
 • pohrebné služby, krematóriá a priestory balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov - náležitosti prevádzkového poriadku určuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Dokumentácia s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie (opis činnosti s konkretizovaním druhu a rozsahu činnosti, popis prevádzky a posudzovaného pracoviska - dispozičné členenie, posudok o riziku, zásobovanie vodou, kanalizácia, likvidácia odpadu, vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, projektová dokumentácia, strojno-technologické zariadenie, svetlotechnický posudok, výsledky (protokoly) meraní faktorov práce a pracovného prostredia a pod.)
Dokumenty je potrebné vložiť ako prílohy pri predkladaní návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Poznámka:

Ak schválenie vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, žiadateľ predloží návrh na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (bez posudku o riziku), v rámci ktorej sa zabezpečí objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia, posúdenie rizika a kategorizáciu práce z hľadiska zdravotných rizík.

V súlade s § 63d ods. 2. zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika (posudok o riziku) a vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska zdravotných rizík najneskôr do 2 mesiacov od začatia svojej činnosti.

Posudok o riziku je teda povinnou prílohou návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, ale môže byť predložený neskôr ako návrh.

Posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika pre faktory práce a pracovného prostredia, ktoré sa na danom pracovisku vyskytujú (§ 30 ods. 1 písm. j) vypracovaný pracovnou zdravotnou službou:

 • hluk,
 • vibrácie,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické žiarenie,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • laserové žiarenie,
 • intenzívne pulzné svetlo,
 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • chemické faktory
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická pracovná záťaž,
 • zvýšený tlak vzduchu.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie o povolení mobilného odberového miesta na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje o zriaďovateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo spolu s uvedením mena, priezviska a miesta trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu,
 2. druh zdravotníckeho zariadenia,
 3. miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta,

Prílohy:

 1. užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 2. priestory podľa 1. spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
 3. bezúhonná,

Ďalšie doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia:

 • prevádzkový poriadok,
 • uzavretá zmluva na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie o dočasnom pozastavení alebo zrušení mobilného odberového miesta na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 • meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje o zriaďovateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo spolu s uvedením mena, priezviska a miesta trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu,
 • druh zdravotníckeho zariadenia,
 • miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta,

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“ a vydaním rozhodnutia o prerušení konania.

Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku:

 • listinné podanie - 50,00 €
 • elektronické podanie - 25,00 €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Žiadosti k rozhodnutiu o povolení, dočasnom pozastavení alebo zrušení Mobilného odberového miesta nie sú spoplatnené.

Rozhodnutie vydáva príslušný úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, príslušný úrad verejného zdravotníctva rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Vydanie rozhodnutia je spojené s vykonaním ohliadky priestorov a spísaním zápisnice z ohliadky. Vykonanie ohliadky priestorov je nutné z hľadiska overenia splnenia požiadaviek na prevádzku, vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Ohliadku priestorov zabezpečujú odborní zamestnanci príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo potravinárskych objektov do užívania.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.