Vydávanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ, možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia : mobilné odberové miesto.

Služba je určená pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá podáva žiadosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Podanie je možné realizovať prostredníctvom všeobecnej agendy na slovensko.sk

 

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Náležitosti podania :
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje o zriaďovateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo spolu s uvedením mena, priezviska a miesta trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu,
  2. druh zdravotníckeho zariadenia,
  3. miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta,

Prílohy:

  1. užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
  2. priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
  3. bezúhonná,

Ďalšie doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia:

  1. prevádzkový poriadok
  2. uzavretá zmluva na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu

V prípade chýbajúcej dokumentácie budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.