Vydávanie rozhodnutia o zrušení povolenia na prevádzkovania mobilného odberového miesta alebo dočasného pozastavenia povolenia prevádzkovania mobilného odberového miesta

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ, možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na prevádzkovania mobilného odberového miesta alebo dočasného pozastavenia povolenia prevádzkovania mobilného odberového miesta.

Služba je určená pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá podáva žiadosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Podanie je možné realizovať prostredníctvom všeobecnej agendy na slovensko.sk

 

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje o zriaďovateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo spolu s uvedením mena, priezviska a miesta trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu,
  2. druh zdravotníckeho zariadenia,
  3. miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta,

  • elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby - Prejsť na elektronickú službu
  • listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne príslušného úradu verejného zdravotníctva listinné

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, Príslušný úrad verejného zdravotníctva rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.