Vydávanie rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia - schválenie prevádzkového poriadku príslušným úradom verejného zdravotníctva v prípade, ak ide o prevádzky priestorov :

 • zdravotníckych zariadení
 • zariadení pre deti a mládež
 • zariadení v kompetencii odboru hygieny životného prostredia a zdravia

Zdravotnícke zariadenia, ktoré majú povinnosť schválenia prevádzkového poriadku:

Všetky druhy zdravotníckych zariadení uvedené vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zariadenia pre deti a mládež, ktoré majú povinnosť schválenia prevádzkového poriadku:

 1. zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie
 2. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 3. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena ,
 4. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže,
 5. zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zariadenia v kompetencii odboru hygieny životného prostredia a zdravia, ktoré majú povinnosť schválenia prevádzkového poriadku

 1. zariadenia sociálnych služieb v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby - náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 2. prírodné a umelé kúpaliská – náležitosti prevádzkového poriadku určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
 3. pohrebné služby, krematóriá a priestory balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov - náležitosti prevádzkového poriadku určuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia .

Podanie je možné realizovať prostredníctvom všeobecnej agendy na slovensko.sk

 

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie o schválení prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
 3. prevádzkový poriadok, ktorý je predmetom posúdenia.

Poznámka:

Prevádzkové poriadky z hľadiska ochrany a podpory zdravia pri práci:

Zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov (ďalej „prevádzkový poriadok“), ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4, ak tak ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. alebo osobitné predpisy (podľa § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.).

Prevádzkový poriadok zamestnávateľ vypracuje na pracovisku, na ktorom sú zamestnanci exponovaní nasledujúcim faktorom práce a pracovného prostredia:

 • hluku (pre kategóriu 2, 3, 4)
 • vibráciám (pre kategóriu 2, 3, 4)
 • ultrafialovému žiareniu (pre kategóriu 2, 3)
 • infračervenému žiareniu (pre kategóriu 2, 3)
 • laserom (pre kategóriu 2, 3)
 • intenzívnemu pulznému svetlu (pre kategóriu 2, 3)
 • elektromagnetickému žiareniu (pre kategóriu 2, 3)
 • nebezpečným chemickým faktorom (pre kategóriu 2, 3, 4)
 • karcinogénnym a mutagénnym faktorom (pre kategóriu 2, 3, 4)
 • azbestu (pre kategóriu 2, 3, 4)
 • biologickým faktorom (pre kategóriu 2, 3, 4)
 • pri fyzickej záťaži (pre kategóriu 3, 4).

Zamestnávateľ predkladá prevádzkový poriadok príslušnému úradu verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku.

Zamestnávateľ nepredkladá prevádzkový poriadok na posúdenie príslušnému úradu verejného zdravotníctva; úrad verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok neschvaľuje.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

 • Listinné podanie - 50,00 €
 • Elektronické podanie - 25,00 €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne príslušného úradu verejného zdravotníctva (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, príslušný úrad verejného zdravotníctva rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.