Ponuka voľných pracovných / štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v Žiari nad Hronom

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom príjme do štátnozamestnaneckého pomeru do dočasnej štátnej služby v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe - na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest uchádzačov, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné kritériá:

  • V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výberové konania.

Žiadosti o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiari nad Hronom
Cyrila a Metoda 357/23
965 01 Žiar nad Hronom

s označením DŠS

V prípade záujmu bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. +421 911 507 068.