Útvary

V rámci epidemiologickej bdelosti sleduje oddelenie epidemiológie výskyt a povahu infekčných ochorení, príčiny a podmienky ich vzniku a šírenia v ľudskej populácii, vrátane nemocničných nákaz a ochorení prenosných zo zvierat na človeka. Uplatňuje metódy ich prevencie a potlačovania. Získané poznatky prenáša do praxe organizovaním a riadením odborne zdôvodnených protiepidemických opatrení preventívneho i represívneho charakteru. Riadi a kontroluje úroveň činností v oblasti dezinfekcie a sterilizácie.

Oddelenie hygieny detí a mládeže je zamerané na preventívnu starostlivosť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. 
Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Oddelenie hygieny detí a mládeže sa špecializuje aj na riešenie problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení. Plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Podieľa sa na plnení projektov a programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, stanovených ÚVZ SR. Vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia detí a mladistvých.

Činnosť oddelenia je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia, zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom:

 • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,
 • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
 • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované životnými podmienkami a životným prostredím. Získané poznatky využíva v procese posudzovania zdravotných rizík zo životného prostredia, hodnotenia dopadov na verejné zdravie, na odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb - podnikateľov v oblasti kvality životného prostredia a životných podmienok, a na usmerňovanie zdravého spôsobu života obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Cieľom odboru hygieny životného prostredia a zdravia je zlepšenie verejného zdravia, odborným usmerňovaním vytvárania takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a minimalizovaniu zdravotných rizík zo životného prostredia pôsobiacich na zdravie ľudí.

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov zabezpečuje:

 • štátny zdravotný dozor, vrátane štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami,
 • úradnú kontrolu potravín.

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancov a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom oddelenia je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom odborného všeobecného a špecializovaného poradenstva a edukácie.

Osobný úrad RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
 • agendu majetkových priznaní
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami
 • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia
 • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly

Oddelenie technicko-hospodárskych činností sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomickej agendy a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.

Oddelenie sa člení na 2 referáty:

 • Referát štátneho rozpočtu a miezd
 • Referát prevádzkovo-technický