Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti v pracovných dňoch v čase:

Pondelok 7:00 - 15:00 hod.
Utorok 7:00 - 15:00 hod.
Streda 7:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 - 15:00 hod.
Piatok 7:00 - 15:00 hod.

 

 

 

 

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu    
045/6724967, 0914 320 310    
zh.ruvzzh@uvzsr.sk

Sekretariát, podateľňa 
0456724967, 0911507068
zh.ruvzzh@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
045/6782031, 045/6782032, 045/6782033
zh.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
045/6782021, 045/6782022, 045/6782023, 045/6782024
zh.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
045/6782041, 045/6782042, 045/6782043
zh.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
045/6782051, 045/6782052, 045/6782053, 045/6782054
zh.ppl@uvzsr.sk
    
Oddelenie epidemiológie    
045/6723279
zh.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu    
045/6782061, 045/6782062