Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 7. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 7. týždeň 2024

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 707 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1591,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 17,02 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 40, t.j. chorobnosť 90,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 23,08 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 147 ochorení, t.j. chorobnosť 6004,9/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 14 ochorení, t.j. chorobnosť 571,9/100 000 obyvateľov. 

V okrese Žarnovica bolo v 7. kalendárnom týždni hlásených 537 ARO, t.j. chorobnosť 2148,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 1,51 %. Z nich CHPO bolo 24, t.j. chorobnosť 96,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 57,14 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 14 ročných – 156 ochorení, t.j. chorobnosť 7606,0/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných – 5 ochorení, t.j. chorobnosť 243,8/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 7. kalendárnom týždni hlásených 205 ARO, t.j. chorobnosť 1318,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 54,75 %. Z nich CHPO bolo 4, t. j. chorobnosť 25,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 93,22 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 38 ochorení, t.j. chorobnosť 4162,1/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20-59 ročných – 3 ochorenia, t. j. chorobnosť 34,7/100 000 obyvateľov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Žiar nad Hronom 1x v materskej škole, 1x v základnej škole a 1x na 2. stupni základnej školy; v okrese Žarnovica 1x v materskej škole.

Vírus chrípky A bol potvrdený v 2 prípadoch v okrese Žiar nad Hronom, v 1 prípade v okrese Žarnovica a v 1 prípade v okrese Banská Štiavnica.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ