Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 37. týždeň 2023

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 37. týždeň 2023

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 241 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 542,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 16,43 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 5, t.j. chorobnosť 11,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 16,67 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 32 ochorení, t.j. chorobnosť 1662,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 6 14  ročných – 1 ochorenie, t.j. chorobnosť 27,2/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 37. kalendárnom týždni hlásených 242 ARO, t.j. chorobnosť 968,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 59,21 %. Z nich CHPO bolo 3, t.j. chorobnosť 12,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 62,50 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 78 ochorení, t.j. chorobnosť 5309,7/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 1 ochorenie, t.j. chorobnosť 68,1/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 37. kalendárnom týždni hlásených 90 ARO, t.j. chorobnosť 578,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 42,86 %. Z nich CHPO bolo 4, t. j. chorobnosť 25,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO, nakoľko predchádzajúci týždeň bolo hlásených 0 CHPO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 19 ochorení, t.j. chorobnosť 2081,1/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20 59 ročných – 3 ochorenia, t.j. chorobnosť 34,7/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

V 37. kalendárnom týždni neboli v okresoch  Žarnovica a Banská Štiavnica hlásené žiadne pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19. V okrese Žiar nad Hronom bola hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ