Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, Vranov nad Topľou v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 - zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok - Piatok
8:00 - 14:00

Osobne na adrese:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou
Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad Topľou

Telefonicky alebo e-mailom:
Sekretariát a podateľňa
tel.: 057/446 46 31
mobil: 0907 913 018
e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
Mgr. Alena Ihnaciková, MPH, MBA     Mgr. Zuzana Novosiadla Štefaňáková
tel.: 057/446 49 66
mobil: 0918 779 018
e-mail: vt.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
Mgr. Mária Husárová   I   Mgr. Jozef Kožej
tel.: 057/446 49 66
mobil: 0915 393 166
e-mail: vt.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
Ing. Lenka Dvorská     MVDr. Jarmila Klubertová
tel.: 057/446 49 64
mobil: 0915 404 295
e-mail: vt.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
Mgr. Andrea Vargová   I   Anna Hanusinová
tel.: 057/446 49 64
mobil: 0907 991 828
e-mail: vt.hdam@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
Mgr. Monika Kurucová, MPH     Viera Adamčíková
tel.: 057/446 45 63
mobil: 0915 783 454
e-mail: vt.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
Mgr. Emília Ondušková     Mgr. Mária Gešperová     Daniela Bižová
tel.: 057/446 45 63
mobil: 0908 035 420
e-mail: vt.poradna@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti:
Mgr. Viktória Veliká   I   Martina Ocilková
tel.: 057/446 46 31
mobil: 0915 891 108
e-mail: vt.htc@uvzsr.sk