Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (RÚVZ VT)

má územnú pôsobnosť pre okres Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Monika Kurucová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Vranov nad Topľou za 13. kalendárny týždeň r. 2024

V 13. kalendárnom týždni bolo hlásených 743 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 407,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom došlo k nárastu ochorení (v 12. k. t. 734 ochorení, chorobnosť 1 525,0/100 000 osôb). 
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných s chorobnosťou 3 409,9/100 000 osôb.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni, hlásených 8 ochorení, t. j. chorobnosť 15,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom došlo k poklesu ochorení (v 12. k.t. 12 ochorení, t. j. chorobnosť 24,9/100 000 osôb).
Ochorenia hlásilo 81% lekárov pre deti a dorast a 60% praktických lekárov pre dospelých.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie v obciach, školách a inde sa v tomto kalendárnom týždni nevyskytli.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol výchovno-vzdelávací proces prerušený 1x v MŠ Skrabské.

SARI: Negat.

Počet prípadov COVID-19: 0

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org a www.ecdc.europa.eu

Oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou
Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4464631 
e-mail: vt.epid@uvzsr.sk

 

Mgr. Monika Kurucová, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou