Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 2, Trebišov v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti v pracovných dňoch v čase: 

Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu  
tel.: 056/672 4885
e-mail: ruvztv@uvzsr.sk 

Sekretariát, podateľňa
tel.: 056/672 4885 
e-mail: ruvztv@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia  

Vedúci oddelenia: tel.: 056/6681272
e-mail: tv.petrovic@uvzsr.sk    
Oddelenie: tel.: 056/6681276
e-mail: tv.hzp@uvzsr.sk    

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 

Vedúca oddelenia: tel.: 056/6681270
e-mail: tv.koller@uvzsr.sk    
Oddelenie: tel.: 056/6681277
e-mail: tv.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže 

Vedúca oddelenia: tel.: 056/6681273
e-mail: tv.mahutova@uvzsr.sk    
Oddelenie: tel.: 056/3813234
e-mail: tv.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva  

Vedúca oddelenia: tel.: 056/6681273
e-mail: tv.mahutova@uvzsr.sk    
Oddelenie: tel.: 056/3813231
e-mail: tv.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie  

Vedúca oddelenia: tel.:  056/6681274, 0918680305 
e-mail: tv.santova@uvzsr.sk  
Oddelenie: tel.: 056/3810249, 056/3810294, 0908305139, 0915577356
e-mail:tv.epid@uvzsr.sk    

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu  

Vedúca oddelenia: tel.: 056/6724885
e-mail: tv.konevicova@uvzsr.sk    
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia: tel.: 056/6724884, 056/3813230 
e-mail: tv.poradna@uvzsr.sk    
Výchova k zdraviu: tel.: 056/6724884
e-mail: tv.vychova@uvzsr.sk