Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť RÚVZTV/OHŽPaZ/458/3146/2024 - Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení  § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.
    Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí  sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov. 
     Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území   a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
     
    Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  v Trebišove, ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto

v y z ý v a   n a   v y k o n a n i e

celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  08.04.2024 do 15.05.2024, s tým že:

    1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,  a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. 
    2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. 
    3. Fyzické osoby vykonajú deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. 

    Zároveň upozorňujeme, že fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné dodržiavať nasledujúce povinnosti ustanovenia § 52 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z. z.: 
•    používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel;
•    kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti;
•    oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom;
•    uviesť v oznámení miesto a čas vykonania regulácie živočíšnych škodcov a druh prípravku, ktorý sa má použiť, a spôsob informovania verejnosti alebo osôb takouto činnosťou dotknutých;
•    zabezpečiť vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov len osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé; to neplatí, ak ide o dezinfekciu vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach.

    Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

                              MUDr. Terézia Konevičová, MPH
                              regionálna hygienička
                                                                   

Vybavuje: 
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, tel. č.: 056/6681276 

Táto písomnosť - výzva je vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov. Výzva je tiež umiestnená na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove https://www.uvzsr.sk/web/ruvztv a zároveň spublikovaná na CUET https://cuet.slovensko.sk.


Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. 

Vyvesené dňa : 29.03.2024                    Zvesené dňa: ...........................