Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 6. kalendárny týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1152 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 2363,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 26,29 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5126,1/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 133 osôb, čo predstavuje 11,54 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (96). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (13) a pneumónie (24).

Ochorenia hlásilo 50% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45% všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 hlásených 293 ochorení (chorobnosť 601,2/100 000 osôb), čo predstavuje 25,43%. z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 10,39%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných (1509,6/100 000). 

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A, 1 ochorenie vyvolané RS vírusom a 3 podozrenia z ochorenia na SARI. 

V 6. kalendárnom týždni 2024 výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 5 materských školách: MŠ 1. decembra Trebišov, MŠ Strážne, MŠ Komenského Trebišov, MŠ Zatín, MŠ Plechotice a v 1 ZŠ: ZŠ Pribinova Trebišov, Michaľany, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Čierna nad Tisou, ZŠ Boťany, ZŠ I. Krasku, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Zatín.

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 54 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo predstavuje pokles o 35,71% prípadov v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove