Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 579 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1507,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 30,24 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4736,4/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 89 osôb, čo predstavuje 15,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (62). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (12) a pneumónie (15).

Ochorenia hlásilo 46% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33% všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 hlásených 15 ochorení (chorobnosť 39,1/100 000 osôb), čo predstavuje 2,59 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 76,56 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných (61,1/100 000). 

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A a boli hlásené 4 ochorenia vyvolané RS vírusom.   

V 13. kalendárnom týždni 2024 výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v MŠ Óvoda Streda nad Bodrogom a CZŠ Gorkého Trebišov.

V 13. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo predstavuje pokles o 60 % prípadov ako  v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove