Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Trebišov dňa 8.2.2024

Dňa 8.2.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie. Kumulatívne v okrese Trebišov ku dňu 8.2.2024 bolo  hlásených 36 ochorení na VHA.

Epidémia ochorení na VHA v okrese Trebišov doznieva. Posledné hlásenie o ochorení RÚVZ zaznamenal dňa 22.1.2024. 

1.ohnisko
Obec Somotor - ZŠ Somotor
Dňa 8.2.2024 neboli hlásené nové ochorenia na VHA.
Kumulatívne bolo v ohnisku v obci Somotor hlásených 9 ochorení na VHA.
Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené 22.1.2024. 

2.ohnisko
Obec Fejséš 
Dňa 8.2.2024 neboli hlásené nové ochorenia na VHA.
Kumulatívne bolo v obci  Fejséš hlásených 7 ochorení. 
Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené dňa 18.1.2024. 

Opatrenia v ohniskách:

•    zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy, za účelom  nariaďovať protiepidemické opatrenia v súlade s platnou legislatívou. 
•    osobám, ktoré boli v priamom kontakte s chorým, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a aktívnej imunizácie proti vírusovej hepatitíde  A. Lekársky dohľad sa týkal rodinných príslušníkov chorého, spolupracovníkov v zamestnaní, spolužiakov v školských a predškolských kolektívoch a ďalších úzkych kontaktov.