Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Trebišov dňa 3.4.2024

Aktuálne evidujeme aj v okrese Trebišov zvýšený výskyt ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (žltačka A). Vo väčšine prípadov ochoreli deti vo veku od 2 rokov do 16 roku veku, žijúce v podmienkach nízkeho  hygienického štandardu.
Prvé prípady VHA sme evidovali od 23.8.2023. Do konca roka 2023 bolo hlásených len 15 sporadických (ojedinelých) prípadov.

Od 16.1.2024 evidujeme nárast ochorení, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti a u osôb, ktorým už bol nariadený lekársky dohľad  ako osobám v priamom kontakte s už potvrdeným prípadom ochorenia.  
Od 1.1.2024  ku dňu 3.4.2024 bolo  hlásených 263 ochorení na VHA v okrese Trebišov.
Kumulatívne – spolu v období od 23.8.2023 do 3.4.2024 - ochorelo v okrese Trebišov 278 osôb na vírusovú hepatitídu typu A. Ochorenia v majoritnej populácii neboli hlásené.

V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Trebišove tri aktívne ohniská VHA a tri doznievajúce ohniská. 

Aktívne ohniská:

1. ohnisko
Trebišov – ul. Záhradná, ul. I.Krasku (ZŠ –I. Krasku, Medická 1, MŠ I.Krasku)
Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 1.2.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 0r.: 1x, 1.-4.r.: 46x, 5.-9.r.: 109x, 10-14r.:1x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 3.4.2024 hlásených spolu  157 laboratórne potvrdených ochorení.
Dňa 22.2.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby vo veku od jedného roka do pätnásteho roku veku (vrátane) na ulici Záhradná č. 30, 34, 36, 38  v meste Trebišov a deti od troch rokov do šestnásteho roku veku (vrátane), ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenia: Základná škola I. Krasku, Základná škola I. Krasku - elokované pracovisko Medická 1 a Materská škola I. Krasku v meste Trebišov. 
Dňa 2.4.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby vo veku od jedného roka do pätnásteho roku veku (vrátane) a fyzické osoby vo veku šestnásť rokov a viac, s pobytom  v meste Trebišov na ulici I. Krasku.


2. ohnisko
Sečovce – ulica Nová (ZŠ – Nová, MŠ Nová)
Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 13.12.2023 ako sporadický výskyt. Ďalšie ochorenia boli hlásené až od 7.2.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 1.-4.r.: 10x,  5.-9.r.: 33x, 45-54r.: 1x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 3.4.2024 hlásených spolu 44 laboratórne potvrdených ochorení.  
           Dňa 22.2.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby, ktoré navštevujú školské zariadenie: Základná škola, Komenského 707/4 - elokované pracovisko Ulica Nová 1690/11, 078 01 Sečovce, žiaci 1. – 4. ročníka (I. stupeň).
Dňa 23.2.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby, vo veku od dvoch rokov do šiesteho roku veku (vrátane), ktoré navštevujú predškolské zariadenie: Materská škola MAKOVIČKA, Nová 1690/11, 078 01 Sečovce.

3. ohnisko
Obec Bačkov, ulica Bočná
Prvé ochorenia na VHA boli hlásené 1.3.2024 a 6.3.2024 ako sporadické výskyty. Ďalšie ochorenia boli hlásené až od 22.3.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 1.-4.r.: 2x,  5.-9.r.:6x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 3.4.2024 hlásených spolu                   8 laboratórne potvrdených ochorení.  

Doznievajúce ohniská:

4. ohnisko
Rodinný výskyt/obec Zatín
Kumulatívne v ohnisku hlásených 9 ochorení.
Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené dňa 4.3.2024. 
5. ohnisko
Obec Somotor - ZŠ Somotor
Kumulatívne v ohnisku  hlásených 12 ochorení na VHA.
Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené dňa 20.2.2024. 
6. ohnisko
Rodinný výskyt - Obec Veľký Horeš/Leles
Kumulatívne v ohnisku  hlásených 5 ochorení na VHA.
Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené dňa 22.2.2024. 


Opatrenia v ohniskách:
•    zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy, za účelom  nariadenia protiepidemických opatrení v súlade s platnou legislatívou. 
•    osobám, ktoré boli v priamom kontakte s chorým, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a aktívnej imunizácie (očkovanie) proti vírusovej hepatitíde typu A. Lekársky dohľad sa týkal rodinných príslušníkov chorého, spolupracovníkov v zamestnaní, spolužiakov v školských a predškolských kolektívoch a ďalších úzkych kontaktov.
•    všeobecní lekári pre deti a dorast a dotknuté inštitúcie boli informovaní o vydaní verejných vyhlášok č. 17/2024, č. 18/2024, č. 19/2024, č. 21/2024, č. 22/2024, č. 34/2024, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A,  vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, z ktorých vyplýva očkovanie. 
•    RÚVZ Trebišov aktívne spolupracuje so všeobecnými lekármi pre deti a dorast, kde sme zabezpečili očkovacie látky proti VHA, ako aj s asistentmi Zdravých regiónov – edukácia -  letáky o VHA v slovenskom jazyku a v rómštine a zabezpečené boli aj dezinfekčné prostriedky do ohniskových domácností.
•    nepretržite spolupracujeme s obecnými úradmi a zároveň aj so školskými zariadeniami o zabezpečení opatrení na zamedzenie ďalšiemu vzniku a šíreniu ochorenia: 
-    vo verejne prístupných budovách vykonávať mechanickú očistu a dezinfekciu všetkých povrchov, predmetov a dotykových plôch dezinfekčnými prípravkami na báze chlóru v intervale minimálne trikrát denne,
-    vo verejne prístupných budovách pri vstupe do priestorov zabezpečiť dezinfekciu rúk dezinfekčným prípravkom s virucídnym účinkom a zariadenia na osobnú hygienu vybaviť tekutým toaletným mydlom v mechanickom dávkovači,
-    venovať zvýšenú pozornosť a informovať obyvateľov o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny, dezinfekcie, a v prípade zdravotných ťažkostí navštíviť lekára.