Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 48. kalendárny týždeň 2023

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1205 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 2092,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,87 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6034,9/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 136 osôb, čo predstavuje 11,28 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (93). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (23) a pneumónie (20).

Ochorenia hlásilo 64 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 hlásených 151 ochorení (chorobnosť 262,2/100 000 osôb), čo predstavuje 12,53 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 11,02 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (533,3/100 000). 

V 48. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 48. kalendárnom týždni výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v  3 materských školách: MŠ Zemplínske Jastrabie, MŠ s vyučovacím jazykom maďarským  - Óvoda Vojka, MŠ Poľany a  a v 1 základnej škole : ZŠ Novosad.   

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 170 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo predstavuje nárast  o 60,37 % prípadov ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove