Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 47. kalendárny týždeň 2023

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 965 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 2107,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 72,32%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7201,4/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 91 osôb, čo predstavuje 9,43% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (65). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (17) a pneumónie (9).

Ochorenia hlásilo 39% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48% všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 hlásených 136 ochorení (chorobnosť 297,1/100 000 osôb), čo predstavuje 14,09% z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 119,35%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 -14 ročných (503,2/100 000). 

V 47. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 47. kalendárnom týždni výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 materskej škole: MŠ Biel.  

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 106 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo predstavuje pokles o 63,07% prípadov ako  v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove