Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 46. kalendárny týždeň 2023

V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 560 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1805,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 27,55 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4575,2/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 53 osôb, čo predstavuje 9,46 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (40). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (9) a pneumónie (4).

Ochorenia hlásilo 32 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 29 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 hlásených 62 ochorení (chorobnosť 199,9/100 000 osôb), čo predstavuje 11,07 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 23,45 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (610,0/100 000). 

V 46. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 46. kalendárnom týždni výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.  

V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 65 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo predstavuje pokles o 31,57 % prípadov ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove