Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 44. kalendárny týždeň 2023

V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 866 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1854,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,50%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5028,8/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 90 osôb, čo predstavuje 9,66 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (60). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (11) a pneumónie (19).

Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 hlásených 99 ochorení (chorobnosť 197,2/100 000 osôb), čo predstavuje 10,63 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť pokles o 10,81 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (276,8/100 000). 

V 44. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 44. kalendárnom týždni výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 materskej škole: MŠ Ovóda – Streda nad Bodrogom.  

V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 155pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 6,16 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove