Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 43. kalendárny týždeň 2023

V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 866 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1954,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 6,17%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4509,8/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 109 osôb, čo predstavuje 12,58 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (81). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (11) a pneumónie (17).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 hlásených 111 ochorení (chorobnosť 250,5/100 000 osôb), čo predstavuje 12,81 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 5,71 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (555,6/100 000). 

V 43. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 43. kalendárnom týždni výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 základnej škole: ZŠ Veľké Trakany a v 1 materskej škole: MŠ Veľké Trakany.  

V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 146 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 26,95 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove