Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 42. kalendárny týždeň 2023

V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 923 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 2016,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6694,7/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 82 osôb, čo predstavuje 8,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (55). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (7) a pneumónie (20).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 hlásených 105 ochorení (chorobnosť 229,4/100 000 osôb), čo predstavuje 11,4% z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 72,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (588,2/100 000). 

V 42. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 115 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 12,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove