Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 40. kalendárny týždeň 2023

V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 988 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1858,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,27%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5770,3/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 98 osôb, čo predstavuje 9,92% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (76). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (8) a pneumónie (14).

Ochorenia hlásilo 50% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 52% všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 hlásených 35 ochorení (chorobnosť 65,8/100 000 osôb), čo predstavuje 3,54 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 68,18%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 -5 ročných (280,1/100 000). 

V 40. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 163 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo predstavuje nárast o 33,60% prípadov ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove