Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 35. kalendárny týždeň 2023

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 216 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 696,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,42%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2058,8/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 6,01% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (7). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (6) a pneumónie (0).

Ochorenia hlásilo 43% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 21% všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 35. kalendárnom týždni 2023 hlásených 21 ochorení (chorobnosť 67,7/100 000 osôb), čo predstavuje 9,72 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je chorobnosť  rovnaká. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (164,3/100 000). 

V 35. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásené 1 ochorenie  COVID-19 vyšetrené  antigénovými testami, čo predstavuje rovnaké percento prípadov ako  v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove