Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 33. kalendárny týždeň 2023

V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 302 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 705,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 39,81%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2843,1/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 8,6% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (17). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a pneumónie (7).

Ochorenia hlásilo 43% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40% všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 33. kalendárnom týždni 2023 hlásených 33 ochorení (chorobnosť 77,1/100 000 osôb), čo predstavuje 10,92 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 120%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (152,2/100 000). 

V 33. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 5 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo predstavuje rovnaké percento prípadov  ako  v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove