Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 31. kalendárny týždeň 2023

V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 240 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 580,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,44 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1889,5/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 4,16 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (7). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (3) a pneumónie (0).

Ochorenia hlásilo 39 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 31. kalendárnom týždni 2023 hlásených 52 ochorení (chorobnosť 125,8/100 000 osôb), čo predstavuje 21,66 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 48,57%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15-19 ročných (332,5/100 000). 

V 31. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 31. kalendárnom týždni 2023 nebola hlásená žiadna pozitívna vzorka na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, rovnako 
ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove