Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 30. kalendárny týždeň 2023

V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 246 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 574,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 14,58%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2139,0/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 36,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (14). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (0) a pneumónie (1).

Ochorenia hlásilo 39 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 30. kalendárnom týždni 2023 hlásených 35 ochorení (chorobnosť 81,7/100 000 osôb), čo predstavuje 86,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 9,37 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (356,5/100 000). 

V 30. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 30. kalendárnom týždni 2023 nebola hlásená žiadna pozitívna vzorka na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 100% menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove