O úrade

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (RÚVZ) je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre územny obvod okresov Svidník a Stropkov. 

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik. 

Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia. 

     V súčasnosti na RÚVZ so sídlom vo Svidníku pracuje 24 zamestnancov. Na oddelení hygieny životného prostredia a zdravia pod vedením regionálnej hygieničky pracujú Mgr. Lýdia Pillárová, Mgr. Simona Maťašová a Mgr. Janka Mičáková. Z verejných vodných zdrojov, ktoré pravidelne monitorujeme je v okrese Svidník a v okrese Stropkov zásobovaných 77 % obyvateľov. Rizikovým aj naďalej zostáva zásobovanie obyvateľov z povrchových vodných zdrojov. Naďalej je cca 23 % obyvateľov zásobovaných vodou z individuálnych vodných zdrojov, kvalita ktorých nie je sledovaná.
     Oddelenie epidemiológie dosiahlo nemalé úspechy na poli očkovania, preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorení. V oblasti infekčných ochorení nastal výrazný posun. Postupne došlo k úplnej eradikácií škvrnitého týfusu a brušného týfusu /ktorý sa v našich okresoch v minulosti vyskytoval /detskej obrny, diftérie/. Postupným zavádzaním a rozširovaním očkovania došlo aj významnému poklesu ochorení na osýpky, rubeolu, parotitídu, pertussis. Región okresov Svidník a Stropkov patril medzi regióny s vysokým výskytom infekčnej žltačky typu A. V posledných rokoch máme hlásené len sporadické ochorenia. I napriek uvedeným skutočnostiam, infekčné ochorenia sa vyskytujú stále a preto je epidemiologická bdelosť na mieste. Objavuje sa celý rad nových ochorení ako AIDS, Vírusová hepatitída typu C, ochorenia vyvolané pomalými vírusmi, hemoragické horúčky s renálným zlyhaním. Migráciou obyvateľstva môžu byť k nám zavlečené i cudzokrajné choroby. Oddelenie v minulosti viedli MUDr. Gabriela Ritterová, MUDr. Svetlana Bobáková. Vedúcou oddelenia epidemiológie je v súčasnosti MUDr. Ingrid Senajová, pod ktorej vedením pracujú Mgr. Jana Vanátová, Mgr. Edita Podaná, Mgr. Renáta Fedorová, Mgr. Miroslava Pavlíčková a Jana Ufnárová.
     Problematika oddelenia hygieny výživy je stále aktuálna. Odborný dozor v začiatkoch bol venovaný jednotlivým potravinárskym prevádzkam, sledovaniu hygienickej úrovni jednotlivých zariadení pod vedením Ing. Guzyho. Neskôr na tomto poste pracovala MUDr. Svetlana Bobáková a MVDr. Kveta Kurucová. Na oddelení hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov v súčasnosti pracujú Mgr. Jana Haleková, Mgr. Klaudia Daňková a Renáta Tyčová pod vedením Mgr. Denisy Kačmárovej.
      Riešenie problematiky závodov, pracovného prostredia, výroby v závodoch   patrí do kompetencie oddelenia preventívneho pracovného lekárstva. V súčasnosti je to dozor nad všetkými drobnými prevádzkami – výrobňami, spolupráca s pracovno – zdravotnými službami pri starostlivosti o zdravé pracovné podmienky. Od začiatku sa nemalou mierou o úspechy na tomto poli zaslúžil Mgr. Július Ritter, ale aj všetci pracovníci, či už bývalí, alebo súčasní – Anna Hanáková a Miroslav Gerek . Oddelenie vedie Ing. Vasilenková.
     Oddelenie hygieny deti a mládeže roky viedol Ing. Burcák, ktorý od začiatku stál pri zrode mnohých predškolských a školských zariadení. Niekoľko rokov oddelenie pracovalo pod vedením Heleny Miščíkovej či MUDr. Alici Šafranovej. Stále pribúdajú nové problémy v oblasti školstva, ktoré je nutné riešiť a v súčasnosti im pribudlo niekoľko významných projektov v oblasti hygieny detí a dorastu. Na tomto oddelení pod vedením MVDr. Viery Michališinovej pracuje Mgr. Halina Hakunová a Mgr. Sára Moskaľová. S ubúdaním infekčných ochorení, sa objavujú hromadne vyskytujúce sa civilizačné ochorenia.
     Na RÚVZ sa rozšírila činnosť oddelenia Poradenského centra zdravotnej výchovy, Poradňa zdravia. Ich činnosť je zameraná na Prioritné celospoločenské intervenčné aktivity podpory zdravia – zvýšenie pohybovej aktivity, ozdravenie výživy, zdravá rodina, aktivity spojené s významnými svetovými dňami. Oddelenie na začiatku vzniku viedla MUDr. Svetlana Bobáková, neskôr MUDr. Ingrid Babinská. V súčasnosti je oddelenie spojené s oddelením epidemiológie.
Na úseku HTČ pod vedením Mgr. Jany Skirkovej pracujú Anna Kriľová a vodič Miroslav Kurty.
Osobný úrad a právnu kontrolu vedie JUDr. Alla Kotuličová.

História úradu