Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, Svidník v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti v pracovných dňoch v čase:

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Sovietských hrdinov 79, 089 01 Svidník

Telefonicky alebo e-mailom:
Podateľňa, sekretariát - tel.: 054/7880012
e-mail: ruvzsk@uvzsr.sk

 

Oddelenie epidemiológie:

tel.: 054/7880026, 0910 743 305, 0911614378

email: sk.senajova@uvzsr.sk, sk.epidemiologia@uvzsr.sk

 

Oddelenie hygieny deti a mládeže

tel.: 054/7880022, 054/7880030, 0910 580 707

email: sk.hdam@uvzsr.sk, sk.michalisinova@uvzsr.sk

 

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

tel: 054/7880023, 054/7880025, 0910 559 399

email: sk.hv@uvzsr.sk, sk.kacmarova@uvzsr.sk

 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

tel.: 054/7880027, 0910 580 052

email: sk.hzp@uvzsr.sk,

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

tel: 054/7880024, 054/7880029, 0910 575 615

email: sk.ppl@uvzsr.sk, sk.vasilenkova@uvzsr.sk

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

tel.: 054/7880026, 054/7880028

email: sk.pczvpz@uvzsr.sk

 

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti

tel.: 054/7880013, 0903 614 377

email.: sk.htc@uvzsr.sk, sk.osobnyurad@uvzsr.sk