Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (RÚVZ SK)

má územnú pôsobnosť pre okresy Svidník a Stropkov

RÚVZ SK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Svidník a Stropkov za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Svidník a Stropkov za 6. kalendárny týždeň 2024

 

     V okrese Svidník bolo zaznamenaných 314 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19, čo predstavuje chorobnosť 1176,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 2994,9/100 000 bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená. 
V tomto týždni bolo hlásené prerušenie školskej dochádzky na 5 MŠ a 5 ZŠ. 
V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 18,3 %. 

     V okrese Stropkov bolo zaznamenaných 369 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19 (chorobnosť 1868,92/100 000 osôb) v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, z toho chrípke podobné ochorenia neboli hlásené. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 6174,8/100 000 osôb bola vo vekovej skupine 0 -5 ročných.  
V tomto týždni bolo hlásené prerušenie školskej dochádzky na 3 MŠ. 
V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom sme zaznamenali vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 11,14 %. 

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku