Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Svidník a Stropkov za 19. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Svidník a Stropkov za 19. kalendárny týždeň 2024

 

     V okrese Svidník bolo zaznamenaných 171 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19, čo predstavuje chorobnosť 640,75/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 2201,3/100 000 bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená. 
V tomto týždni nebolo hlásené prerušenie školskej dochádzky. 
V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 30 %. 

     V okrese Stropkov bolo zaznamenaných 83 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19 (chorobnosť 420,38/100 000 osôb) v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, z toho chrípke podobné ochorenia neboli hlásené. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 539,6/100 000 osôb bola vo vekovej skupine 20 -59 ročných.  
V tomto týždni nebolo hlásené prerušenie školskej dochádzky. 
V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 33 %. 
  
Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku