Poradňa zdravej výživy

Je nadstavbovou poradňou. Výživa je jedným z hlavných faktorov vonkajšieho prostredia, ktoré sa zúčastňujú na vzniku ochorení, a na druhej strane pôsobia preventívne. Veľký dôraz sa preto kladie na individuálne výživové poradenstvo, ktoré sa považuje za najefektívnejšie. Ovplyvnením výživy možno dosiahnuť zníženie chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia. Diagnostická časť v poradni zdravej výživy je založená na základných vyšetreniach vykonaných v základnej poradni. Stravovacie zvyklosti sa hodnotia individuálnym poradenstvom, najčastejšie formou analýzy trojdňového záznamu skonzumovaných potravín. Jedným zo sledovaných dní má byť aj víkendový deň.

Ako sa môžem objednať do poradne zdravia?

  • telefonicky na čísle 051/ 7580 341
  • elektronicky na po.hybenova@uvzsr.sk
  • osobne na odd. podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov

Termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/ 7580 341