Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (RÚVZ PO)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prešov a Sabinov.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ PO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Jozef Varga, MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA za Prešovský kraj stav k 9.2.2024

Ochorenie na vírusovú hepatitídu A sme v rámci Prešovského kraja zaznamenali v piatich okresoch :  Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Snina a Stropkov.

Dňa 9.2.2024: nové prípady – 4 (okres Sabinov – 3, okres Prešov - 1). V epid. súvislosti eviduje v okrese Prešov spolu 292 prípadov ochorenia na VHA. V okrese Prešov máme aktívne 4 ohniská v štyroch obciach: Žehňa, Červenica, Víťaz a Mirkovce (počet prípadov 143), v okrese Sabinov máme aktívne 3 ohniská – obec Olejníkov, obec Pečovská Nová Ves a mesto Lipany – ulica Za traťou (počet ochorení 79).

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v obciach Abranovce, Varhaňovce, Víťaz, Mirkovce a Olejníkov a Pečovská Nová Ves boli zo strany RÚVZ Prešov vydané vyhlášky, ktorými boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obciach vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou:

Dňa 09.02.2024 boli na RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlásené 1 nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne k 9.2.2024 evidujeme 361 ochorení na VHA.

V súčasnosti v územnej pôsobnosti RÚVZ máme 11 aktívnych ohnísk v obciach: mesto Hanušovce nad Topľou, Prosačov, Malá Domaša, Čaklov, Zámutov, Banské, Soľ, Kamenná Poruba, Vranov nad Topľou, Sačurov, Čemerné.

RÚVZ so sídlom v Poprade:

 • nové prípady: 0

RÚVZ so sídlom v Humennom:

 • nové prípady: 1

RÚVZ so sídlom v Bardejove:

 • nový prípad: 0

RÚVZ so sídlom vo Svidníku:

 • nové prípady: 2

V ostatných okresoch Prešovského kraja ochorenia neboli evidované.

Epidemiologická situácia na ochorenie VHA v okresoch PO kraja podrobne:

RÚVZ so sídlom v Prešove

Dňa 9.2.2024 boli na odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove hlásené 4 ochorenia na VHA (okres Sabinov – 3, okres Prešov - 1).

Okres Prešov:

Obec Žehňa:

 • dňa 9.2.2024 ochorenie na VHA nebolo hlásené
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 17.8.2023. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 9.2.2024 je v obci hlásených 127 ochorení na VHA
 • epidemiologickým vyšetrením v ohnisku nákazy bolo zistené, že 65% obyvateľov obce žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania, bez odkanalizovania odpadových vôd, v ktorých žije aj 110 detí s potvrdeným ochorením na VHA. V 16 prípadoch bolo ochorenie zaznamenané u osôb majoritnej populácie

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, k možným cestám prenosu pôvodcu ochorenia VHA a vzhľadom k tomu, že deti, u ktorých bolo ochorenie zaznamenané žijú v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania, existuje dôvodné podozrenie na ďalšie šírenie VHA v obci Žehňa, s potenciálom šírenia ochorenia do ďalších lokalít.

Na základe uvedeného RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 28.9.2023 nariadil:

 • opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Žehňa vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.
 • zákaz organizovať a usporadúvať v obci Žehňa hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy a to všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám

Na zamedzenie šírenia VHA v danej lokalite boli dňa 26.9.2023 realizované  nasledujúce opatrenia:

 • informovanie predstaviteľa miestnej samosprávy obce Žehňa o výskyte ochorení v obci a potrebe informovania občanov o ochorení VHA, o prevencii ochorenia a to prostredníctvom letákov, prípadne miestneho rozhlasu;
 • informovanie vedenia Slovenskej pošty o  výskyte ochorení na VHA v obci Žehňa a o potrebe poučenia pracovníkov spádových prevádzok pošty, vykonávania pravidelnej a dôkladnej dezinfekcie priestorov pošty a rúk personálu pošty pri každej práci s hotovosťou ako aj pri doručovaní zásielok;
 • oboznámenie autobusového dopravcu zabezpečujúceho dopravné spojenie tejto obce o výskyte ochorení VHA v obci, o potrebe dôkladnej dezinfekcie priestorov autobusov, najmä kontaktných plôch a o poučení vodičov autobusov o potrebe častej a dôkladnej dezinfekcie rúk najmä pri kontakte s hotovosťou;
 • upovedomenie vedenia výchovno-vzdelávacích zariadení v obci Žehňa o výskyte ochorení VHA v obci, poučenie o ochorení a možnostiach prevencie. Zároveň informovanie o potrebe pravidelného vykonávania dezinfekcie priestorov týchto kolektívnych zariadení, najmä kontaktných plôch, toaliet, v prípade MŠ aj hračiek a následne aj o potrebe vykonávania ranného filtra pri nástupe detí do kolektívnych zariadení.
 • v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí v obci Žehňa bolo Základnej škole v obci Žehňa nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov

obec Víťaz:

 • dňa 9.2.2024 ochorenie na VHA nebolo hlásené
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 15.11.2023.
 • kumulatívne k 9.2.2024 sú v obci hlásené 14 ochorení na VHA  (9 prípadov u detí, ktoré žijú v prostredí s nízkym hygienickým štandardom a 4 prípady u osôb z majoritnej populácie).

​​​​​​RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 5.12.2023 nariadil:

 • vyhláškou č. 43/2023 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Víťaz vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

obec Mirkovce:

 • dňa 9.2.2024 ochorenie na VHA nebolo hlásené
 • kumulatívne k 9.2.2024 sú v obci hlásené 2 ochorenia na VHA - NHŠ

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 30.11.2023 nariadil:

 • vyhláškou č. 38/2023 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Mirkovce vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

obec Lesíček – ohnisko uzatvorené:

 • kumulatívne bolo v súvislosti s epidemickým výskytom ochorení v obci Lesíček zaznamenaných 49 ochorení

stravovacia prevádzka v Prešove – ohnisko uzatvorené:

 • kumulatívne bolo zaznamenaných 9 ochorení

​​​​​​obec Abranovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v súvislosti s epidemickým výskytom ochorení v obci Lesíček zaznamenaných 2 ochorenia na VHA

obec Tuhrina – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne boli v obci hlásené 22 ochorenia na VHA ​​​​​​

obec Varhaňovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v obci hlásených 8 ochorení na VHA - NHŠ

 

obec Červenica – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v obci hlásených 59 ochorení na VHA

Sporadické výskyty ochorenia:

 • 9.2.2024 bolo hlásené 1 ochorenie na VHA u osoby majoritnej populácie vo vekovej skupine 25 – 34-roč.
 • kumulatívne k 9.2.2024 bolo v okrese Prešov a Sabinov spolu hlásených 32 sporadických ochorení na VHA:

okres Prešov – 25 sporadických ochorení

 • mesto Prešov – 16x
 • obec Bzenov – 1x
 • obec Hrabkov – 1x
 • obec Svinia – 3x
 • obec Janov – 2x
 • obec Malý Slivník – 1x
 • obec Kendice – 1x
 • rozdelenie podľa vekových skupín: 1 – 4-roč.: 1x, 5 – 9-roč.: 3x, 10 – 14-roč.: 2x, 20 – 24-roč.:1x, 25 – 34-roč.: 3x, 35 – 44-roč.: 6x, 45-54-roč.: 4x, 55 – 64-roč.: 3x, 65+: 2x

okres Sabinov – 7 sporadických ochorení

 • mesto Sabinov – 3x
 • obec Dubovica – 3x
 • rozdelenie podľa vekových skupín: 5 – 9-roč.: 1x, 10-14-roč: 2x, 45 – 54-roč.: 3x, 55 – 64-roč.: 1x

Okres Sabinov:

Obec Olejníkov:

 • dňa 9.2.2024 bolo hlásené 1 ochorenie na VHA u dieťaťa žijúceho v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom vo vekovej skupine 1 – 4-roč.
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 20.11.2023.
 • kumulatívne k 9.2.2024 sú v obci hlásené 56 ochorení na VHA – NHŠ

​​​​​RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 30.11.2023 nariadil:

 • vyhláškou č. 39/2023 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Olejníkov vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Obec Pečovská Nová Ves:

 • dňa 9.2.2024 boli hlásené 2 ochorenia na VHA u detí žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom vo vekovej skupine 1 – 4-roč.:1x, 5 – 9-roč.: 1x
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 19.01.2024.
 • kumulatívne k 9.2.2024 sú v obci hlásené 17 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 30.11.2023 nariadil:

 • vyhláškou č. 40/2023 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Pečovská Nová Ves vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Mesto Lipany - ulica Za traťou:

 • dňa 9.2.2024 ochorenie na VHA nebolo hlásené
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 18.01.2024.
 • kumulatívne k 9.2.2024 sú v obci hlásené 6 ochorení na VHA – NHŠ.

RÚVZ so sídlom v Poprade

Okres Poprad, Kežmarok a Levoča :

Situácia k 9.2.2024:

 • nové prípady VHA : 0
 • kumulatívne prípady (od 11/2023): 1
 • aktívne ohniská VHA: 1
 • spracované kontakty hlásené z iných okresov: 0

VHA okres Vranov nad Topľou:

Dňa 09.02.2024 boli na RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlásené 1 nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne k 9.2.2024 evidujeme 361 ochorení na VHA.

V súčasnosti v územnej pôsobnosti RÚVZ máme 11 aktívnych ohnísk v obciach: mesto Hanušovce nad Topľou, Prosačov, Malá Domaša, Čaklov, Zámutov, Banské, Soľ, Kamenná Poruba, Vranov nad Topľou, Sačurov, Čemerné.

Mesto Hanušovce nad Topľou:

Ide o ohnisko so sporadickým prípadom.

 • Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ...
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...

Obec Prosačov:

 • Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne boli potvrdené 3 ochorenia na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ...
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • dnes (01.02.2024) bude vydaná verejná vyhláška na očkovanie detí s pobytom v obci.

Obec Malá Domaša:

 • Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA.
 • Ide o nové ohnisko so sporadickým prípadom

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ...
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • dnes (01.02.2024) bude vydaná verejná vyhláška na očkovanie detí s pobytom v obci.

Obec Sačurov:

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne evidujeme 81 potvrdených prípadov VHA

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • vydaná verejná vyhláška č. 24/2023 zo dňa 7.11.2023
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek,
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška 41/2023 zo dňa 1.12.2023 a zrušenie vyhlášky č. 24/2023
 • vydaná vyhláška na mimoriadne očkovanie 42/2023 zo dňa 1.12.2023

Obec Soľ:

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne bolo potvrdených 13 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • vydaná verejná vyhláška č. 24/2023 zo dňa 7.11.2023
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška 41/2023 zo dňa 1.12.2023 a zrušenie vyhlášky č. 24/2023
 • vydaná vyhláška na mimoriadne očkovanie 42/2023 zo dňa 1.12.2023

Obec Banské:

 • Dňa 09.02.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne evidujeme 40 potvrdených prípadov VHA

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 44/2023 zo dňa 06.12.2023

Obec Kamenná Poruba:

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne evidujeme 30 potvrdených prípadov VHA

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 23/2023 zo dňa 30.10.2023

Obec Zámutov:

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne evidujeme 20 potvrdených prípadov VHA

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 36/2023 zo dňa 28.11.2023

Obec Čaklov:

 • Dňa 09.02.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne bolo hlásené 8 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ...
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...

Vranov nad Topľou:

Ulica Domašská

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne boli hlásené 7 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ...
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná vyhláška č. 45/2023 zo 6.12.2023
 • vydaná vyhláška na mimoriadne očkovanie žiakov ZŠ Hencovce č. 46/2023 zo 6.12.2023

Ulica Cintorínska

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne bolo hlásených 17 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ...
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 49/2023 zo dňa 18.12.2023

Neaktívne ohniská:

Obec Poša:

 • Dňa 28.12.2023 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Pošu ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Nižný Hrabovec:

 • Dňa 26.1.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Nižný Hrabovec ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Vechec:

 • Dňa 27.1.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Vechec ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Rudlov:

 • Dňa 05.02.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Rudlov ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Nižný Hrušov:

 • Dňa 06.02.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Nižný Hrušov ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Sedliská:

 • Dňa 06.02.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Sedliská ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

RÚVZ so sídlom v Humennom

 • Dňa 9.2.2024 hlásené 1 nové ochorenia na VHA.
 • Kumulatívne je ku dňu 9.2.2024 v okrese Humenné hlásených 24 ochorení na VHA.

Obec Slovenská Volová:

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne je v obci Slovenská Volová hlásených 21 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
 • v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí v obci Slovenská Volová bolo základnej škole v obci Ohradzany nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov,
 • oboznámenie autobusového dopravcu zabezpečujúceho dopravné spojenie do tejto obce o potrebe dôkladnej dezinfekcie priestorov autobusov, najmä kontaktných plôch a o poučení vodičov autobusov o potrebe častej a dôkladnej dezinfekcie rúk najmä pri kontakte s hotovosťou,
 • informovanie Slovenskej pošty o výskyte ochorení a o potrebe poučenia doručovateľov - vykonávania pravidelnej a dôkladnej dezinfekcie rúk pri každej práci s hotovosťou ako aj pri doručovaní zásielok,
 • úzka spolupráca s asistentmi Zdravých regiónov, ktorí vykonávajú osvetu v ohnisku nákazy,
 • vydané dve vyhlášky: vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (č. 32/2023 V.v. SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Slovenská Volová a vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (č. 33/2023 V.V SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Ohradzany.

Mesto Humenné:

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne sú v meste Humenné hlásené 3 ochorenia na VHA.

Opatrenia prijaté v ohnisku:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
 • v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov základnej školy.

Okres Snina:

 • Dňa 9.2.2024 hlásené 1 nové ochorenie v okrese Snina.
 • Kumulatívne je ku dňu 9.2.2024 v okrese Snina hlásené 1 ochorenie na VHA.

Obec Ladomirov:

 • Dňa 9.2.2024 hlásené 1 nové ochorenia na VHA.

Opatrenia prijaté v ohnisku:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
 • v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov základnej školy.

 

RÚVZ so sídlom v Bardejove

Situácia k 9.2.2024:

 • nové prípady: 0
 • aktívne ohniská VHA: 6
 • kumulatívny počet prípadov: 83
 • kumulatívne počty v jednotlivých ohniskách: Zborov – 3, Porúbka – 2, Bardejov – 2, Bardejov časť Poštárka – 1, Lascov – 10, Marhaň - 65
 • kontaktom nariadený LD
 • dňa 5.1.2024 vydaná VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň
 • verejná vyhláška č. 47/2023 zo dňa  15.12.2023 opatrenia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia VHA v obci Marhaň, z ktorej vyplýva podrobiť sa lekárskemu dohľadu a mimoriadnemu očkovaniu proti VHA u detí vo veku od 6 – 15 rokov navštevujúcich ZŠ v Marhani – zrušená 5.1.2023

RÚVZ so sídlom vo Svidníku

Situácia k 9.2.2024:

Okres Svidník:

 • Dňa 9.2.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA.
 • Kumulatívne je ku dňu 9.2.2024 v okrese Svidník hlásených 12 ochorení na VHA

Stročín:

 • Dňa 8.2.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u dieťaťa vo veku 1 rok z minoritnej populácie v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými prípadmi v obci Stročín.
 • Kumulatívne je hlásených 5 ochorení.

Železník:

 • Dňa 2.1.2024 sme zaznamenali 1 ochorenie na VHA u dieťaťa vo vekovej skupine 10-14 rokov z majoritnej populácie. Nezistená epidemiologická súvislosť s výskytom VHA.

Mesto Giraltovce:

 • Dňa 8.2.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u dieťaťa  minoritnej populácie vo veku 15 rokov. Ide o rodinný výskyt.
 • Kumulatívne je v meste Giraltovce hlásených 6 ochorení na VHA v jednej rodine.

Okres Stropkov:

 • Dňa 9.2.2024 boli hlásené 2 nové ochorenia na VHA, jedno v meste Stropkov a druhé v obci Vyšná Olšava.
 • Kumulatívne je ku dňu 9.2.2024 v okrese Stropkov hlásené 3 ochorenia na VHA.

Mesto Stropkov:

 • Dňa 9.2.2024 bolo hlásené 1 ochorenie na VHA u dieťaťa vo veku 12 rokov z minoritnej populácie v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými prípadmi v obci Stročín, okres Svidník.
 • Kumulatívne sú  v meste Stropkov hlásené 2 ochorenia na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov na zabezpečení opatrení na zamedzenie ďalšiemu vzniku a šíreniu ochorenia,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​