Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (RÚVZ PO)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prešov a Sabinov.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ PO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Jozef Varga, MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA za Prešovský kraj stav k 3.4.2024

Ochorenie na vírusovú hepatitídu A sme nezaznamenali v okrese Prešov,  ani v okrese Sabinov. 

 

RÚVZ so sídlom v Prešove:

Dňa 3.4.2024: nové prípady v okrese Prešov – nebolo hlásené ochorenierovnako aj v okrese Sabinov – ochorenie nebolo hlásené. V epid. súvislosti evidujeme v okrese Prešov spolu 176 prípadov ochorenia na VHA. V okrese Prešov máme aktívne 2 ohniská v obciach  Svinia a mesto Veľký Šariš – ulica Doliny - rodinný výskyt (počet ochorení 14),v okrese Sabinov máme aktívne 4 ohniská – obec Olejníkov, obec Pečovská Nová Ves, mesto Lipany – ulica Za traťou a mesto Sabinov – ulice Jakubovanská, Moyzesova, Severná (počet ochorení 134).

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v obciach Svinia, Olejníkov, Pečovská Nová Ves, v meste Lipany – ulici Za traťou a v meste Sabinov – na uliciach Moyzesova, Jakubovanská, Severná, boli zo strany RÚVZ Prešov vydané vyhlášky, ktorými boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obciach vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Epidemiologická situácia na ochorenie VHA v okresoch PO kraja podrobne:

RÚVZ so sídlom v Prešove

Dňa 3.4.2024 nebolo na odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove hlásené ochorenie na VHA.

Okres Prešov:

Obec Svinia:

 • dňa 3.4.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 16.1.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 3.4.2024 je v obci hlásených 10 ochorení na VHA – NHŠ (7 prípadov. Rozdelenie – 2x dospelá osoba a 5 detí), ktoré žijú v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania).

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 1.3.2024 nariadil:

 • vyhláškou č. 24/2024 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Svinia vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.​​​​

Mesto Veľký Šariš – ulica Doliny – rodinný výskyt

 • dňa 3.4.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol FNsP J.A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený  7.3.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • Kumulatívne k 3.4.2024 sú v meste Veľký Šariš v časti Doliny hlásené 4 ochorenia na VHA.  (Rozdelenie – 1x dospelá osoba a 3x deti). 

obec Lesíček – ohnisko uzatvorené:

 • kumulatívne bolo v súvislosti s epidemickým výskytom ochorení v obci Lesíček zaznamenaných 49 ochorení

stravovacia prevádzka v Prešove – ohnisko uzatvorené:

 • kumulatívne bolo zaznamenaných 9 ochorení

​​​​​​obec Abranovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v súvislosti s epidemickým výskytom ochorení v obci Lesíček zaznamenaných 2 ochorenia na VHA

obec Tuhrina – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne boli v obci hlásené 22 ochorenia na VHA ​​​​​​

obec Varhaňovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v obci hlásených 8 ochorení na VHA - NHŠ

obec Červenica – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v obci hlásených 59 ochorení na VHA

obec Mirkovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne boli v obci hlásené 2 ochorenia na VHA - NHŠ​​​​

obec Žehňa – ohnisko uzatvorené

kumulatívne bolo v obci hlásených 127 ochorení na VHA

obec Víťaz – ohnisko uzatvorené

kumulatívne bolo v obci hlásených 14 ochorení na VHA

Sporadické výskyty ochorenia:

 • dňa 3.4.2024  ochorenie na VHA nebolo hlásené
 • kumulatívne k 3.4.2024 bolo v okrese Prešov a Sabinov spolu hlásených 30 sporadických ochorení na VHA:

okres Prešov – 25 sporadických ochorení

 • mesto Prešov – 18x
 • obec Bzenov – 1x
 • obec Hrabkov – 1x
 • obec Janov – 1x
 • obec Malý Slivník – 1x
 • obec Kendice – 1x
 • obec Chmeľov – 1x
 • obec Fulianka – 1x
 • rozdelenie podľa vekových skupín: 1 – 4-roč.: 1x, 5 – 9-roč.: 2x, 10 – 14-roč.: 2x, 25 – 34-roč.: 3x, 35 – 44-roč.: 8x, 45-54-roč.: 4x, 55 – 64-roč.: 3x, 65+: 2x.

okres Sabinov – 5 sporadické ochorenia

 • obec Dubovica – 3x
 • obec Rožkovany - 1x
 • obec Jarovnice – 1x
 • rozdelenie podľa vekových skupín: 10-14-r.: 1x, 25-34-r.: 1x, 45 – 54-roč.: 3x.

Okres Sabinov:

Mesto Sabinov:

 • dňa 3.4.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 12.1.2024
 • kumulatívne k 3.4.2024 je v meste Sabinov hlásených 17 ochorení na VHA - NHŠ. 

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 4.3.2024 nariadil:

 • vyhláškou č. 26/2024 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v meste Sabinov na uliciach Moyzesova, Jakubovanská, Severná, Ružová, Jolany Cirbusovej a Nezábudova, vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Obec Olejníkov:

 • dňa 3.4.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 20.11.2023.
 • kumulatívne k 3.4.2024 sú v obci hlásené 60 ochorení na VHA – NHŠ
 • Rozdelenie – NHŠ - 59x, majoritná populácia – 1x.

​​​​​RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 30.11.2023 nariadil:

 • vyhláškou č. 39/2023 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Olejníkov vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Obec Pečovská Nová Ves:

 • dňa 3.4.2024 nebolo hlásené  ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 19.01.2024.
 • kumulatívne k 3.4.2024 sú v obci hlásené 38 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 30.11.2023 nariadil:

 • vyhláškou č. 40/2023 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Pečovská Nová Ves vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Mesto Lipany - ulica Za traťou:

 • dňa 3.4.2024  nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 18.01.2024.
 • kumulatívne k 3.4.2024 sú v obci hlásené 19 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 5.2.2024 nariadil:

 • vyhláškou č. 12/2024 V. v. opatrenia pri ohrození verejného zdravia a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v meste Lipany, na ulici Za traťou vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.