Konzultačné a poradenské služby

Informácie súvisiace s predmetom činnosti možno získavať denne v čase od 7:30 hod. do
15:00 hod. ústne, písomne alebo elektronickou poštou na adrese:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Tel.číslo – ústredňa 037/6524 501
 037/6560411
E – mail : nr.sekretariat@uvzsr.sk