Informácie v radiačnej ochrane za rok 2021

V problematike radiačnej ochrany bolo podľa § 25 zákona č. 87/2018 Z. z. vydaných 22 rozhodnutí o registrácii činnosti vedúcej k ožiareniu a podľa § 27 zákona 10 zmien registrácií. Podľa § 28 tohto zákona boli vydané 3 povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, podľa § 31 zákona 6 zmien povolení a 1 zrušenie povolenia. Z dôvodu neúplného podania, ktoré nemalo
všetky náležitosti podľa zákona č. 87/2018 Z. z., bolo v 5 prípadoch prerušené správne konanie. Bolo vydaných 7 potvrdení o zaevidovaní oznamovanej činnosti podľa § 23 zákona č. 87/2018 Z. z. V posudkovej činnosti bolo vydané jedno záväzné stanovisko k zmene účelu užívania stavby a jedno rozhodnutie o vyhlásení rizikovej práce na pracoviskách so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia. Nakoľko zákon č. 87/2018 Z. z. neukladá pre orgány radiačnej ochrany kompetencie sa v rámci posudkovej činnosti vyjadrovať k projektom zámerov zriadenia zdravotníckych rádiodiagnostických pracovísk formou rozhodnutia, boli takéto žiadosti v 3 prípadoch riešené formou vydania odborného stanoviska.

Celkovo bolo v rámci štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany vykonaných 56 previerok na 88 pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. V rámci týchto previerok boli v prípade potreby ukladané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Nedostatky boli prevádzkovateľmi v stanovených termínoch odstraňované, čo bolo zo strany RÚVZ Nitra priebežne kontrolované.
V rámci konzultačnej a poradenskej činnosti a poskytovania informácií v radiačnej ochrane bolo zamestnávateľom a zamestnancom pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pracovným zdravotným službám, subjektom, ktoré vykonávajú samostatne niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby alebo bežným občanom v roku 2021 poskytnutých 106 významnejších konzultácií a bolo vydaných 52 odborných vyjadrení a usmernení.