Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (RÚVZ NR)

má územnú pôsobnosť pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce a orgánom radiačnej ochrany pre Nitriansky kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji.

Zároveň vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie pre Nitriansky kraj. 

Na RÚVZ Nitra bolo zriadené Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na RÚVZ so
sídlom v Nitre zabezpečuje akreditované odbery a stanovenia anorganických vláknitých prachov vo vnútornom a pracovnom ovzduší a v pevných materiáloch elektrónovým mikroskopom na celom území SR.

Regionálny úrad so sídlom v Nitre je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Nitrianskom kraji za 13. týždeň 2024

Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení za 13. kalendárny týždeň 2024. 

V Nitrianskom kraji sme v 13. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 6,2% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 3274 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1401,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 558 ochorení (chorobnosť 238,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 17,1% z počtu všetkých ARO.

Predstavuje to nárast chorobnosti chrípky a CHPO o 54,2% oproti minulému kalendárnemu týždňu.

Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí 4745,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 100 osôb, čo predstavuje 3,1% z celkového počtu hlásených ochorení, z toho bolo 44% sinusitíd (zápalov prínosových dutín), 26% pneumónií (zápalov pľúc) a 30% otitíd (zápalov stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 38% praktických lekárov pre deti a dorast a 33% lekárov pre dospelých.

Výchovnovzdelávací proces bol prerušený z dôvodu zvýšeného výskytu ARO a CHPO v :

Súkromná MŠ 1x (ŠA 1x)

MŠ 2x (LV 2x)

Sentinelové odbery:
Vírus chrípky typ A bez bližšej špecifikácie 5x (NZ 1x).

SARI : negat.