„Dni zdravia“ pre zamestnancov fi. Landrover Jaguár – záverečná správa.

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. zorganizovali podujatie „Dni zdravia“ pre zamestnancov závodu Landrover – Jaguár v Nitre, ktoré sa konali v dňoch od 22.5.2023 – 26.5.2023. . Na predmetnej akcii participovali aj študenti z katedry vedeckej výživy ľudí SPU Nitra,  ako aj študenti z Trnavskej univerzity v Trnave z katedry verejného zdravotníctva.
      Cieľom bolo informovanie zamestnancov závodu o závažnosti hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré výrazne vedú v rebríčku úmrtnosti. K známym a často opakovaným rizikám patria predovšetkým fajčenie, dlhodobý nezvládaný stres, nedostatok fyzickej aktivity, nezdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. 
       Zamestnanci RÚVZ oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu v rámci tejto zdravotno - preventívnej aktivity zamerali svoju činnosť na vyhľadávanie hlavných rizikových faktorov (celkový cholesterol, tlak krvi, srdcovú frekvenciu, náhodná glykémia, kyselina močová) a poskytovali  odborného poradenstvo na základe zistených parametrov. Okrem toho poskytovali aj poradenstvo v oblasti prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. Pre záujemcov bol pripravený  veľký výber zdravotno - výchovných materiálov. 
         Celkove prejavilo záujem o vyšetrenie 154 klientov v produktívnom veku, z toho bolo 89  (58 %) mužov a 65 (42 %) žien. Zo 154 vyšetrených klientov malo hodnoty normálneho krvného tlaku celkovo 128 osôb, čo predstavuje 83 %, zvýšený krvný tlak bol zistený u 21 osôb (14 %) a vysoký krvný tlak  bol nameraný u 5 osôb (3 %). Hodnoty krvného tlaku sa pohybovali skôr vo vyšších hodnotách, pretože osoby neboli pred meraním aspoň 10 minút v kľude, preto musíme tieto hodnoty krvného tlaku pokladať za orientačné. Všetky osoby zo zvýšeným a vysokým tlakom boli poučené, v mnohých prípadoch sa jednalo o osoby, ktoré sa na vysoký krvný tlak liečia.
         Hladina celkového cholesterolu bola vyšetrená u 138 klientov. Vyššiu hodnotu celkového cholesterolu, t.j. viac ako 5 mmol/l mali 38 osôb ( 28 %). Normálne hodnoty celkového cholesterolu boli zaznamenané u 100 osôb (72 %). Týmto osobám bola odporučená úprava stravovacích návykov, v zmysle obmedzenia zdrojov cholesterolu z potravy, zlepšenia celkového životného štýlu a tiež kontrola u lekára, prípadne v poradni zdravia.  
          Náhodná glykémia bola vyšetrená u 147 osôb, z ktorých mali 3 osoby zvýšené hodnoty t.j.  nad 7,8 mmol/l. Osobám so zvýšenými hodnotami bola doporučená úprava životného štýlu a stravovacích návykov v zmysle obmedzenia zdrojov cukru z potravy a tiež kontrola u lekára. 
         Kyselina močová bola vyšetrená 131 osobám, z ktorých malo zvýšené hodnoty 9 osôb. Zvýšené hodnoty kyseliny močovej v krvi môžu viesť k dne, čo je metabolické ochorenie, pri ktorom sa soli kyseliny močovej ukladajú do kĺbov. Z orgánov sú najčastejšie postihnuté obličky, pričom pacienti s dnou môžu mať zároveń aj obličkové kamene. 
        Význam „Dní zdravia“ spočíva v skutočnosti, že tieto akcie navštevujú ľudia, ktorí zatiaľ nemajú  viditeľné príznaky ochorenia, avšak včasné zistenie vyšších hodnôt vyšetrovaných ukazovateľov im signalizuje možný začiatok kardiovaskulárneho alebo metabolického ochorenia, či iné riziká. Vyšetrovaným osobám boli poskytnuté odborné poradenstvá ako zabrániť, či oddialiť rozvoj ochorenia. 
 

Spracovalo: 
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Nitre
29.5.2023