Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám      

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

 1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Komenského č. 4,
934 38 Levice 

 1. Telefonicky na čísle: 036/6312899
 2. Faxom na čísle: 036/6308592
 3. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
 4. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese:  lv.sekretariat@uvzsr.sk
 5. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
  Komenského č. 4,
  934 38 Levice 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

 • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
 • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií. 

Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu RÚVZ, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania RÚVZ. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 tlač alebo kopírovanie formátu A4 ......0,07 eur
CD ..........................................................1,49 eur

obálka malá ...........................................0,01 eur

obálka stredná .......................................0,03 eur

obálka veľká ...........................................0,07 eur

obálka na disketu, CD . ..........................0,17 eur

poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty

Poznámka:

 RÚVZ Levice nepožaduje úhradu nákladov:

za informácie zasielané elektronickou poštou alebo faxom
- za informácie poskytované telefonicky alebo ústne
- v prípade, ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu v súčte 1,66 eur.

 Náklady za sprístupnenie informácií, ktoré presahujú 1,66 eur  je možné uhradiť:

- v hotovosti v pokladni RÚVZ Levice alebo
- poštovou poukážkou resp.
- bezhotovostným prevodom na č. účtu RÚVZ Levice: 7000134158/8180, variabilný symbol 211