O úrade

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (RÚVZ) je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre územný obvod okres Levice.

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciachi riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik.

Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám EN ISO 9001:2015 v oblasti systému riadenia spoločnosti. Dokladuje to týmto CERTIFIKÁTOM. Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 sa zrealizovala v rámci národnému projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého prijímateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk). Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sme pripravili tento dotazník spokojnosti zákazníka.

Banne - OP Efektívna verejná správa a Európska únia ESF