Ponuka prednášok

Zoznam bezplatných prednášok

Materské školy:

 1. Stomatohygiena
 2. Týždeň mozgu
 3. Hygiena rúk

I. stupeň ZŠ:

 1. Hygiena rúk
 2. Zdravá výživa, stravovanie
 3. Potravinová pyramída
 4. Stomatohygiena
 5. Týždeň mozgu

II. stupeň ZŠ:

 1. Fajčenie + film „Kým stúpa dym“
 2. Zdravá výživa, stravovanie
 3. Obezita vs. Anorexia
 4. Anorexia + „film SAMI“ o poruchách príjmu potravy
 5. Legálne a nelegálne drogy
 6. Nelátkové závislosti
 7. HIV a AIDS
 8. Prevencia onkologických ochorení u dievčat a mladých žien (9.ročník-dievčatá)
 9. Pohlavné choroby a výchova k partnerstvu a rodičovstvu
 10. Alkohol a žena, fetálny alkoholový syndróm
 11. Prevencia civilizačných ochorení
 12. Diabetes mellitus ( cukrovka)
 13. Osteoporóza
 14. Alzheimerova choroba

Stredné školy:

 1. Prevencia onkologických ochorení u dievčat a mladých žien
 2. HIV a AIDS
 3. Anorexia + film „SAMI“ o poruchách príjmu potravy
 4. Pohlavné choroby a výchova k partnerstvu a rodičovstvu
 5. Legálne a nelegálne drogy
 6. Fajčenie + film „Kým stúpa dym“
 7. Prevencia civilizačných ochorení
 8. Diabetes mellitus (cukrovka)
 9. Osteoporóza
 10. Alzheimerova choroba

DSS a kluby dôchodcov:

 1. Diabetes Mellitus (cukrovka)
 2. Hypertenzia
 3. Alzheimerova choroba
 4. Osteoporóza

Prednášky sú bezplatné a trvajú cca 45 minút, je potrebné vopred dohodnúť termín prednášky.

Kontakt:

Erika Belková
Oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Komenského 4
934 38 Levice

e-mail: lv.vychova@uvzsr.sk
tel.č. : 036/ 6305 341