Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Koncepcia na úseku bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Publikovaná je vo Vestníku MZ SR čiastka 12 – 19 zo dňa 26. marca 2008, s účinnosťou od 1. apríla 2008.

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:

 • Plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
 • Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Činnosť oddelenia sa realizuje na úrovni okresu Levice, pričom plní úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva, z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, z Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín a z výkonu štátneho zdravotného dozoru (vrátane dozoru nad kozmetickými výrobkami) a úradnej kontroly potravín. Zamestnanci oddelenia zabezpečujú preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a prípravu podkladov na vydanie osvedčení.

V súlade so základným cieľom sa práca oddelenia zameriava na riešenie základných okruhov problémov:

1. výživy, ako súčasti medicínskeho odboru fyziológie človeka, v ktorom sa zaoberá základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím. Predmetom činnosti oddelenia hygieny výživy je sledovanie otázok vzťahu prostredia a človeka, ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania, pričom

 • objektivizuje biopozitívne a bionegatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi ochrany, podpory a rozvoja zdravej výživy,
 • sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, so zvláštnym zreteľom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,
 • vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť so zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľov,
 • monitoruje výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, porúch výživy a výskyt neinfekčných ochorení vo vzťahu k výžive,
 • spolupracuje pri príprave a presadzovaní celospoločenských programov v oblasti zdravej výživy;

2. hygieny výroby a hygieny potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ale aj potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania, pričom

 • sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
 • sleduje nákazy a otravy z potravín a pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
 • kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe (HACCP) v určených potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • sleduje a hodnotí priestory a podmienky potravinárskych prevádzok a zariadení spoločného stravovania vo vzťahu ovplyvňovania zdravotnej neškodnosti potravín a pokrmov,
 • kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania,
 • vykonáva poradenskú a expertíznu činnosť s osobitným zreteľom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,
 • posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky z hygienického hľadiska v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním sa na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov,
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzkarní,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, pokrmov alebo nápojov a odovzdáva a prijíma informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému;

3. hygieny výrobkov bežného používania, kde patria materiály a predmety určené na styk s potravinami a kozmetické výrobky, pričom

 • kontroluje materiály a predmety určené na styk s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a nebezpečných kozmetických výrobkov a odovzdáva a prijíma informácie v súvislosti s výskytom týchto nebezpečných výrobkov,
 • vykonáva a vedie registráciu výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a výrobcov kozmetických výrobkov.